Інші об'єкти інтелектуальної власності


Реєстрація сортів рослин в Україні

Згідно чинного законодавства України термін «сорт рослин» визначається як окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), яка може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів; може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак; може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту. Сорт може бути внесеним до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, якщо він є охороноздатним, придатним для поширення в Україні згідно з вимогами Закону і йому присвоєно назву. Тому дуже важливим є кваліфікований підхід до реєстрації сорту рослин. Державною реєстрацією засвідчуються особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин та майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин. Права на патент наступають з дати державної реєстрації та закінчуються в останній день 35-го року для сортів дерев, кущів та винограду; та 30-го року для всіх інших сортів рослин. Згідно чинного законодавства України для підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин або чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин необхідно щорічно сплачувати державний збір.

Реєстрація пород тварин в Україні

Згідно чинного законодавства України селекційним досягненням у сфері тваринництва визнається створена в результаті цілеспрямованої творчої діяльності група племінних тварин (порода, порідний тип, лінія, родина тощо), яка має нові високі генетичні ознаки та стійко передає їх потомкам. Об'єктами правової охорони в галузі тваринництва виступають племена і тварини, тобто чистопородні або одержані за затвердженою програмою породного вдосконалення тварини, що мають племінну цінність і можуть використовуватися в селекційному процесі. Право інтелектуальної власності на породу тварин складають: особисті немайнові права інтелектуальної власності на породу тварин, засвідчені державною реєстрацією; майнові права інтелектуальної власності на породу тварин, засвідчені патентом; майнове право інтелектуальної власності на поширення породи тварин, засвідчене державною реєстрацією. Майнові права інтелектуальної власності на породу тварин є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації протягом тридцяти років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком їх державної реєстрації. На даний час реєстрація порід тварин не здійснюється через відсутність законодавчої бази.

Реєстрація топографій інтегральних мікросхем (ІМС) в Україні

ІМС – мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи та з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення. Топографія (компонування) ІМС – зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними. Топографія (компонування) ІМС відповідає умовам охороноздатності, якщо є оригінальною, а визнається вона оригінальною, якщо не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії (компонування) ІМС, має відмінності від інших топографій (компонувань) ІМС, що надають їй нові властивості, і не була відомою в галузі мікроелектроніки до дати подання заявки або до дати її першого використання. Не може бути визнана оригінальною та топографія (компонування) ІМС, заявка на реєстрацію якої подана пізніше ніж через два роки, починаючи з дати її першого використання. Виключне право на використання топографії IMC засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію топографії IMC. Свідоцтво діє десять років від дати подання заявки або від дати першого використання топографії IMC.

Реєстрація зазначень походження товару в Україні

Відповідно до чинного законодавства України зазначення походження товару позначається термінами «просте зазначення походження товару» - будь-яке словесне чи зображувальне позначення, яке прямо або опосередковано вказує на географічне місце походження товару (просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації) та «кваліфіковане зазначення походження товару» у свою чергу позначається термінами «назва місця походження товару» - це назва географічного місця, яка вживається як позначення в назві товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для цього географічного місця людським фактором; та «географічне зазначення походження товару» - назва географічного місця, яка вживається як позначення в назві товару, що походить з цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора. Правова охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів надається на підставі їх реєстрації, яка діє безстроково від дати реєстрації. Реєстрація права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару засвідчується свідоцтвом, яке діє протягом 10 років від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується на 10 років на підставі заяви, поданої власником свідоцтва протягом останнього року дії свідоцтва, за умови надання підтвердження спеціально уповноваженого органу, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру. Права, які випливають з реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання, діють від дати їх реєстрації.

Реєстрація фірмових найменувань в Україні

Під фірмовим (комерційним) найменуванням розуміється найменування, яке дозволяє відрізнити (виділити) конкретну особу від усіх інших осіб та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Якщо Ви є власником юридичної особи, Ви автоматично стаєте власником прав на фірмове (комерційне) найменування з моменту першого використання такого найменування. Спеціальна реєстрація прав на такий об’єкт не потрібна. Однак, фірмове (комерційне) найменування може бути додатково захищено шляхом реєстрації його як знака для товарів та послуг. У той же час, може виникнути конфлікт між фірмовим (комерційним) найменуванням і торговельною маркою.