Патенти


Проведення патентних досліджень (пошуків/моніторингів)

Патентні дослідження (пошуки/моніторинги) проводять з метою оцінки відповідності винаходу/корисної моделі чи промислового зразка умовам надання правової охорони, виявлення та дослідження вже існуючих зареєстрованих та поданих на реєстрацію схожих об’єктів. Такі пошуки допомагають перевірити обраний об’єкт перед його виходом на ринок і впевнитися в тому, що він є унікальним, тобто створений або розроблений автором для певних цілей. Проведення пошуку дозволить уникнути правових ризиків завдяки ретельній перевірці створеного об'єкту.

Процес проведення патентних досліджень складається з наступних етапів:

- визначення умов дослідження (предмету, термінів, мети, країн, тощо);

- проведення дослідження;

- систематизація та аналіз знайденої інформації;

- підготовка та надання звіту замовнику про отриманні результати.

Об’єктами патентних досліджень можуть бути:

- продукти – пристрої, механізми, системи взаємодіючих пристроїв, споруди, вироби, речовини, штами мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин та інші біологічні матеріали, у тому числі трансгенні рослини і тварини;

- процеси (способи) – виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології;

- нове застосування відомого продукту чи процесу;

- форма, малюнок, розфарбування або їх поєднання.

Агенція «Павлович та компанія» спеціалізується на проведенні патентних досліджень як в Україні, так і за кордоном, включаючи дослідження в мережі Інтернет, а також в арсеналі компанії десятки професійних висновків спеціалістів щодо патентоздатності об’єкту пошуку.

 

Реєстрація винаходів/корисних моделей в Україні

Реєстрація винаходів/корисних моделей в Україні складається з наступних етапів:

1. Подання заявки - важливий етап реєстрації, оскільки саме від правильності заповнення всіх документів залежить подальше проходження процедури реєстрації. На даному етапі формується заявка, до складу якої входить опис винаходу/корисної моделі, формула винаходу/корисної моделі, креслення, якщо на них є посилання в описі; реферат та власне заява. Опис винаходу/корисної моделі повинен повно і зрозуміло викладати сутність досягнення, щоб фахівець в даній галузі міг здійснити його аналіз. На описі базується формула, вона стисло і чітко виражає сутність винаходу/корисної моделі та визначає обсяг правової охорони, який має надати патент. Реферат складається лише для інформаційних цілей.

2.  Після подання заявка переходить на стадію формальної експертизи, де перевіряється правильність оформлення документів, наявність оплат та довіреності.

3. Після формальної експертизи заявки на винаходи переходять на стадію кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті), яка настає лише після отримання відділом експертизи клопотання заявника та оплати за дану дію. Кваліфікаційна експертиза визначає, чи відповідає заявлений винахід умовам патентоспроможності (новизна, винахідницький рівень та промислова придатність).

4. На підставі результатів кваліфікаційної експертизи заявника повідомляють про відповідність винаходу умовам надання правової охорони та видають рішення про реєстрацію або про відмову у видачі патенту та вимоги надання додаткових матеріалів, без яких проведення експертизи неможливе.

5. Після отримання рішення та оплати передбачених офіційних зборів за видачу патенту та публікацію, заявник отримує патент на винахід/корисну модель, а відомості про видачу патенту на винахід/корисну модель публікуються у офіційному бюлетені.

6. Наступним важливим етапом є своєчасне підтримання чинності патентів, а саме щорічне підтримання чинності патенту на винахід (20 років з дати подання заявки), патенту на корисну модель (10 років з дати подання заявки).

Об'єктом винаходу (корисної моделі) може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Слід пам’ятати, що НЕ є винаходами: ідеї, що стосуються зовнішнього вигляду виробів, в тому числі спрямовані на задоволення естетичних та ергономічних потреб (такі об'єкти охороняються в якості промислових зразків); бази даних (охороняються авторським правом); методи проведення ігор; методи виконання розумових операцій; ідеї, які не можуть бути втілені в життя, а також ті, що суперечать нормам гуманності та моралі.

Право на одержання патенту має винахідник та інші особи, які набули право на винахід (корисну модель) за договором чи законом.

Просто й однозначно визначити, чи підлягає Ваш об'єкт охороні в якості винаходів чи корисних моделей можна не завжди, тому у разі виникнення будь-яких сумнівів, будь ласка, звертайтесь до фахівців нашої компанії.

 

Реєстрація промислових зразків в Україні

Реєстрація промислових зразків в Україні складається з наступних етапів:

1. Подання заявки - важливий етап реєстрації, оскільки саме від правильності заповнення всіх документів залежить подальше проходження процедури реєстрації. На даному етапі формується заявка, до складу якої входить опис промислового зразка з викладенням суттєвих ознак об’єкту, зображення промислового зразка чи то його варіантів та власне заява.

2. Після подання заявка переходить на стадію формальної експертизи, де перевіряється правильність оформлення документів, наявність оплат та довіреності.

3. На підставі результатів формальної експертизи заявник отримує рішення про реєстрацію або повідомлення про необхідність надання додаткових матеріалів, без яких подальше діловодство за заявкою неможливе.

4. Після отримання рішення та оплати передбачених офіційних зборів за видачу патенту та публікацію, заявник отримує патент на промисловий зразок, а відомості про видачу патенту на промисловий зразок публікуються у офіційному бюлетені.

5. Наступним важливим етапом є своєчасне підтримання чинності патентів, а саме щорічне підтримання чинності патенту на промисловий зразок (15 років з дати подання заявки).

Зареєструвати як промисловий зразок можна будь-який виріб, що має новий зовнішній вигляд.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання. Слід також враховувати, що промисловий зразок не охороняє текстові форми. Не можуть одержати правову охорону в якості промислових зразків об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм); промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така; об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу.

Право на одержання патенту має автор та інші особи, які набули право на промисловий зразок за договором чи законом. Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок на власний розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, а також забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без свого дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із законодавством порушенням прав власника патенту.

Зазвичай заявникам тяжко самостійно визначитися з об’єктом інтелектуальної власності та розібратися в нюансах, пов’язаних з його захистом. Нерідко вони прагнуть захистити промисловий зразок з усіма наявними ознаками корисної моделі, або подають заявку на винахід, в той час як їх об’єкт є промисловим зразком. Тому ми завжди готові вислухати всі Ваші питання, проконсультувати Вас та визначити, які саме дії необхідно вчинити у Вашій ситуації.

 

Реєстрація винаходів/корисних моделей за міжнародними процедурами

Патенти на винаходи/корисні моделі мають територіальний характер, тобто, права на них діють лише в тій країні, де була подана заявка на реєстрацію та в подальшому видано патент. На даний час не є можливим отримати універсальний, «світовий» чи «міжнародний» патент. Однак, захист прав інтелектуальної власності закордоном може здійснюватися як за допомогою подання національних заявок до патентного відомства кожної обраної країни, так і за допомогою спрощених процедур, які передбачають подання регіональних заявок до регіональних патентних відомств.

Так, заявник може отримати патент на винахід/корисну модель наступним чином:

- шляхом одержання національного патенту в одній або декількох обраних країнах, подавши заявку на реєстрацію винаходу в патентне відомство кожної країни. Для подання прямої національної заявки в обраній країні або країнах необхідно спочатку подати заявку в Україні. Така процедура доцільна для заявника, метою якого є патентний захист в одній конкретній або декількох країнах.;

- шляхом одержання євразійського патенту, подавши одну заявку до регіонального патентного відомства - Євразійської патентної організації (ЄАПО). Євразійський патент надає правову охорону на винаходи на території країн-учасниць Євразійської Патентної Конвенції (ЄАПК) - Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан та Туркменістан. Оскільки євразійський патент надає правову охорону винаходам одночасно на території 8 країн СНД, його одержання найбільш доцільне у разі необхідності патентування на території двох або більше держав. В іншому випадку заявнику доцільно буде розглянути можливості патентування за національною процедурою у конкретній країні;

- шляхом одержання європейського патенту, подавши одну заявку до регіонального Європейського патентного відомства (ЄПВ). Процедура отримання європейського патенту регулюється Європейською Патентною Конвенцією, яку на даний момент ратифікували 38 європейських країн (http://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html). Виданий європейський патент має силу національного патенту на території кожної зазначеної в ньому країни. Однак, слід зазначити, що європейський патент автоматично діє тільки на території Німеччини, Франції, Ліхтенштейну, Люксембургу, Монако, Швейцарії та Великобританії. Для дії європейського патенту в інших країнах Європейська Патентна Конвенція передбачає процедуру валідації (підтвердження);

- за процедурою РСТ (Patent Cooperation Treaty). Якщо Ви плануєте отримати правову охорону в ряді країн світу, то найкращим варіантом буде подання міжнародної заявки за процедурою Договору про патенту кооперацію. Дана процедура дозволяє заявникам патентувати свої винаходи у багатьох країнах світу, подаючи лише одну міжнародну заявку до патентного відомства України, а потім до Всесвітньої організації інтелектуальної власності, або відразу до Всесвітньої організації інтелектуальної власності. При цьому слід зазначити, що результатом подання міжнародної заявки РСТ не є отримання патенту. Безпосередня видача патентів здійснюється національними та/або регіональними відомствами обраних країн. Тому для отримання правового захисту винаходу в конкретних обраних країнах документи РСТ-заявки подаються до національних та/або регіональних відомств цих країн, після чого обране відомство проводить експертизу і приймає рішення про видачу або відмову у видачі патенту. На сьогоднішній день налічується 152 країни-учасниці (http://www.wipo.int/pct/ru/pct_contracting_states.html);

- найближчим часом стане доступним подання заявки на єдиний патент Євросоюзу (European Unitary Patent). Єдиний патент надасть правовий захист винахідникам у 28 країнах ЄС за допомогою процедури, що складається всього з одного етапу. Єдиною відмінністю від європейського патенту буде відсутність процедури валідації (підтведження) після видачі патенту.

Якщо Ви бажаєте отримати патент на корисну модель, то слід пам’ятати, що не в усіх країнах можна отримати патент на корисну модель. За даним посиланням можна знайти список країн, де існує інститут корисних моделей (https://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm).

 

Реєстрація промислових зразків за міжнародними процедурами

Патенти на промислові зразки мають територіальний характер, тобто, права на них діють лише в тій країні, де була подана заявка на реєстрацію та в подальшому видано патент. Захист прав інтелектуальної власності на промислові зразки закордоном може здійснюватися як за допомогою подання національних заявок до патентного відомства кожної обраної країни, так і за допомогою спрощених процедур, які передбачають подання регіональних заявок до регіональних патентних відомств.

Так, заявник може отримати патент наступним чином:

-  шляхом одержання національного патенту в одній або декількох обраних країнах, подавши заявку на реєстрацію промислового зразка в патентне відомство конкретної країни. Для подання прямої національної заявки в обраній країні необхідно спочатку подати заявку в Україні. Така процедура доцільна для заявника, метою якого є патентний захист в одній конкретній або декількох країнах;

-  шляхом міжнародної реєстрації за Гаазькою системою. Ця система надає можливість отримати охорону промислового зразка у 113 країнах (https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=9) через подачу однієї заявки в Міжнародне бюро ВОІВ;

-  шляхом одержання свідоцтва на промисловий зразок Європейського Співтовариства (RCD). Заявка на реєстрацію промислового зразка подається до Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO). Шляхом подачі однієї заявки, заявник отримує правову охорону на території всіх 28 держав-членів Європейського Союзу. У разі, якщо до Європейського Союзу приєднується нова держава, то правова охорона зареєстрованого промислового зразка автоматично поширюється на території цієї держави.

Існують також й інші регіональні патентні відомства, як наприклад, Африканська регіональна організація промислової власності (АРОПВ), яка приймає регіональні заявки на промислові зразки та видає регіональні патенти, які мають таку ж дію, як і патенти, видані країною цього регіону. (членами даної організації є 19 країн - Ботсвана, Гамбія, Гана, Кенія, Лесото, Малаві, Мозамбік, Намібія, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Руанда, Сан-Томе і Принсіпі, Сомалі, Судан, Єсватіні, Танзанія, Уганда, Замбія, Зімбабве), а також Африканська організація інтелектуальної власності (АОІВ).

При створенні об'єкта інтелектуальної власності заявники все частіше вирішують провести процедуру захисту не тільки в країні створення самого об’єкта, а також і в іноземних країнах. Для більш чіткого плану захисту необхідно звернутися до міжнародного права та обрати найбільш вигідну процедуру, з чим Вам і допоможуть спеціалісти нашої компанії.

 

Розпорядження правами інтелектуальної власності на винаходи/корисні моделі та промислові зразки

Розпорядження правами інтелектуальної власності на винаходи/корисні моделі та промислові зразки здійснюється на підставі договорів про передачу прав, ліцензійних договорів та франчайзингових договорів.

За договором передачі прав одна сторона, якій належать права на винахід/корисну модель чи промисловий зразок, передає іншій стороні частково або в повному обсязі визначені права. Передати права на винахід/корисну модель чи промисловий зразок можна як під час його реєстрації, так і після отримання охоронного документу. Однією з основних особливостей договору передачі прав є те, що такий договір підлягає обов'язковій державній реєстрації.

Відповідно до ліцензійного договору, одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання винаходу/корисної моделі чи промислового зразка (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства. Однією з відмінностей ліцензійного договору від договору передачі прав є те, що власник винаходу/корисної моделі чи промислового зразка, стосовно якого укладається договір, не змінюється. Ліцензійні договори не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Однак, на нашу думку, реєстрація необхідна, бо дає гарантії сторонам як перед один одним, так і перед третіми особами. Ліцензійний договір укладається відносно вже зареєстрованого об'єкта інтелектуальної власності. Слід пам’ятати, що права на використання винаходу/корисної моделі, промислового зразка та способи їх використання, які не передбачені в ліцензійному договорі, вважаються такими, що ліцензіату не надані.

Важливою ознакою франчайзингових відносин є передача комерційного досвіду та об’єктів інтелектуальної власності, як зареєстрованих, так і не зареєстрованих. Договір франчайзингу в законодавстві іншими словами ще називається «договором комерційної концесії». За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних правовласнику прав з метою виробництва і (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. Цей договір має комплексний характер і включає елементи, характерні для договорів, що відрізняються за метою, предметом і правовою конструкцією. Предметом франчайзингового договору є право на використання об’єктів права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації. Слід також пам’ятати про важливу особливість даного договору – він підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правовласника. Якщо правовласник зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача. Розірвання договору комерційної концесії також підлягає державній реєстрації.

Основна мета отримання патенту полягає в отриманні комерційної вигоди - патент може і повинен приносити прибуток. Такий потужний спосіб захисту прав, як отримання патенту на винахід/корисну модель чи промисловий зразок, допомагає уникнути конкурентної боротьби на ринку, надаючи власнику унікальну перевагу перед конкурентами – монопольне право використовувати свій об'єкт за власним розсудом, право дозволяти використання винаходу/корисної моделі, промислового зразка на підставі ліцензійної угоди чи договору франчайзингу, виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу/корисної моделі, промислового зразка третіми особами, у тому числі забороняти таке використання. Ці права і є основою комерційного успіху патентовласника. Патент на винахід можна продати, а також частково передати права на його використання з метою отримання прибутку. Фахівці нашої компанії, маючи великий досвід роботи зі складання договорів, допоможуть Вам скласти текст потрібного договору та з радістю представлятимуть Ваші інтереси перед реєструючими органами.