ПРІОРИТЕТ


ПРІОРИТЕТ

В наш час - час стрімкого розвитку конкуренції, питання першості посідає не останню роль в житті винахідників. Тому, питання пріоритету для них має не останнє значення. Що ж таке пріоритет? Пріоритет (від лат. рrior, франц. priorite, нім. рrioritat – попередній, перший, старший) – це першість у діянні, в нашому випадку, у поданні заявки на реєстрацію власного об’єкту інтелектуальної власності. Іншими словами – це першочергове право особи, яка першою подала заявку на реєстрацію свого об’єкту, на одержання охоронного документу. Додатково слід зазначити, що у випадку, коли заявку на один і той самий або схожий об’єкт подали дві чи більше осіб, то право на одержання охоронного документу має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання, або якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або не відхилена. Тобто, за загальним правилом, пріоритет надається тій особі, що подала заявку першою.
Датою подання заявки вважається дата її одержання компетентним органом за умови, що подані матеріали включають: - клопотання в довільній формі про реєстрацію об’єкту, викладене українською мовою; - відомості про заявника та адресу, викладені українською мовою; - частину, що зовнішньо нагадує позначення (для знаків для товарів та послуг) або зображення промислового зразка (для промислових зразків); - відомості щодо переліку товарів або послуг, для яких заявляється знак, або опису промислового зразка, винаходу чи корисної моделі.
Треба пам’ятати, що скористатися пріоритетом може будь-яка особа, яка подала заявку на реєстрацію об’єкту інтелектуальної власності до компетентного органу і має намір в майбутньому подати на реєстрацію такий же об’єкт в іншу країну чи навіть країни. Однак, не варто забувати, що строк для заявлення пріоритету обмежений. Тобто, відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності, після дати подання заявки у заявника є лише


-  6 місяців від дати подання першої заявки для товарних знаків та промислових зразків та

12 місяців від дати подання першої заявки для винаходів та корисних моделей.

Пріоритет попередньої заявки визнається за заявником

-  якщо він протягом 6 місяців (для товарних знаків та промислових зразків) та 12 місяців (для винаходів та корисних моделей) після подання попередньої заявки подав заявку на такий же об’єкт або

-  якщо разом із заявою, але не пізніше трьох місяців після її подання, заявник подав заявку до компетентного органу про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та копію попередньої заявки. Датою пріоритету в такому випадку буде дата подання попередньої заявки.

Як було вже зазначено вище, відлік строків починається з дати подання першої заявки, при цьому день подання до строку не включається. Тобто, подавши 01.04.2019 р. заявку на реєстрацію промислового зразка в Україні, заявник має право у строк до 01.10.2019 р. (включно) подати заявку на реєстрацію такого ж промислового зразка в будь-якій іншій країні світу.
Слід мати на увазі, що пріоритет поширюється лише на ті ознаки об’єкту інтелектуальної власності, які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено. Тобто, необхідно дотримуватися принципу однаковості ознак попередньої заявки та поданої на її основі і не вигадувати жодних нових ознак, оскільки в будь-якому разі на нові ознаки пріоритет поширюватися не буде і тому буде встановлено частковий пріоритет. Так, подавши в Україні заявку на реєстрацію знаку для товарів та послуг у чорно-білому виконанні для товарів, наприклад, 25 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, неможливо буде скористатися правом пріоритету і подати на реєстрацію у визначений 6-місячний строк в іншій країні такий самий знак, але вже у кольоровому виконанні, і для інших товарів, ніж ті, що зазначені у 25 класі в поданих матеріалах заявки в Україні. В даному випадку пріоритет не буде встановлено навіть частково, оскільки суттєвою ознакою для його встановлення є саме зображення, а воно в прикладі відрізняється: в Україні - чорно-біле, а в іноземній країні – кольорове.

Більшість заявників при поданні заявки на реєстрацію об’єкту інтелектуальної власності вагаються і не знають чи будуть в майбутньому реєструвати свої права на такий же об’єкт в інших країнах. Тому наша порада коли і як можна скористатися правом пріоритету буде допомогою в прийнятті остаточного рішення. Від моменту подання заявки на реєстрацію у Вас, як заявника, є 6 чи 12 місяців (залежно від об’єкту) для роздумів та прийняття рішення про реєстрацію та поширення своїх прав за кордоном.

Зазначений період дасть Вам можливість випробувати свій об’єкт серед потенційних споживачів, проаналізувати свої можливості на ринку, оцінити потребу споживачів у даній продукції. І не треба боятися, що таке випробування призведе до розкриття об’єкту широкій масі і виникне ризик копіювання його конкурентами та створення аналогічного продукту, оскільки заявник, який подав заявку на реєстрацію свого об’єкту, вже захищений від такого роду посягань на свої права, завдяки закріпленому нормами як національного, так і міжнародного права, терміну «пріоритет». Завдяки цьому, об’єкт може демонструватися широкій публіці з гарантією того, що заявник не втратить на нього права. В цьому і полягає роль нашої агенції – створити ефективну систему охорони, що принесе користь не тільки винахіднику, а й суспільству загалом, забезпечуючи сумлінну конкуренцію і дотримання правил добросовісної торгівлі.